परिचय 

निर्वाहमूखी तथा छरिएर रहेको नेपालको खेती प्रणालीको आधुनिक, सघन, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरणमा कृषि उपजहरुको सुनिश्चित बजारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिसँगै प्रभावकारी बजार प्रणालीको विकासबाटमात्र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्भव छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने एवम् व्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीको आधार विकास गर्ने राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ को उद्देश्य अनुरुप कृषि उपजहरुको प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन एवम् कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनबाट कृषि क्षेत्रलाई क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्य अनुरुप कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यलाई गति प्रदान गर्न कृषि विभाग, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय अन्तर्गत आ.व. २०६१/०६२ मा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमको स्थापना भएको हो ।